A 320-214  " VP-BRY "  Aeroflot

Flughafen Prag am 09.09.2010

VP-BRY-1
VP-BRY-1